71734: Kai's Blade Cycle

71734: Kai's Blade Cycle